در هر لات معامله شده توسط مشتریان ارجاعی خود در همه انواع حساب، تخفیف های بالایی به عنوان IB دریافت کنید.